KVKK(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  (bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) yürürlüğe girmiştir. 

Bu kanun kapsamında Özel Medlife Polikliniği (bundan böyle kısaca “Poliklinik” olarak  anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor  ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik  tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat  kapsamında ve veri sorumlusu sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK‟ nın  10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu‟nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi  uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi,  bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme  süresi ve KVKK‟nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf  şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu aydınlatma metninde kişisel verileriniz  için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

1. TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‟nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,ifade eder.

2. VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

KVKK‟ya göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını  belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya  tüzel kişiyi ifade etmekte olup, KVKK uyarınca muhatap veri sorumlusu „Özel Medlife  Sağlık Hizmetleri Ltd.ġti.‟dir. 

Özel Medlife Sağlık Hizmetleri Ltd.ġti. /Medlife Polinik

Adres: Türkmen Mh.50. Yıl Cad.No:3 Kuşadası/AYDIN 

Telefon: +90 256 614 33 33 

Fax: +90 256 614 33 33 

E-posta: info@medlifeassitance.com

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, sağlık tesisimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sağlık tesisimiz şubeleri ve bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, telefon, e-posta ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

KVKK‟nın 5. ve 6. Maddesinde belirtilen amaç ve şartlar dahilinde, siz sağlık tesisimizden hizmet alan tüm kişi ve kurumlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK‟da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK‟nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde sağlık tesisimiz tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, proje ortaklarımıza, sağlık tesisimize hizmet veren aracı kuruluşlar ile tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, yasal takip süreçleriyle ilgili zorunlu  kişi ve kurumlara ve yetkili gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHGİBGİ OLARAK HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. Maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel  verileriniz ile ilgili; 

Sağlık tesisimizin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer  işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek, 

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp  kullanılmadığı öğrenmek, 

Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını  öğrenmek haklarına sahipsiniz. 

Ayrıca, sağlık tesisimizden yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin  aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. 

Kişisel verilerinizin KVKK‟nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin  imha edilmesini (silinmesini, imha edilmesini veya anonim hale getirilmesini) sağlık  tesisimizden talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği  üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.  Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına  göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden  seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. 

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına  bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde  zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz  olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin işletmemiz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 

hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve  Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya kayıtlı  elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce  bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle sağlık  tesisimize teslim etmeniz gerekmektedir.Sağlık tesisimiz tarafından ; talebinizin mahiyetine  ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece  haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki iletişim bilgileri  aracılığıyla buraya tıklayarak ulaşacağınız başvuru formu ile birlikte veri sorumlusuna  iletmeniz gerekmektedir.

6. İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres: Türkmen Mh.50. Yıl Cad.No:3 Kuşadası/AYDIN 

Telefon: +90 256 614 33 33 

Fax: +90 256 614 33 33 

E-posta: info@medlifeassitance.com